Politika managementu

Vedení Českých lupkových závodů a.s. si v plné míře uvědomuje, že existence firmy je závislá nejen na plnění požadavků a očekávání zákazníků, ale i na splnění požadavků svých pracovníků, majitelů, právních předpisů a požadavků na ochranu životního prostředí a na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Aby organizace byla vždy schopna splnit tyto požadavky a očekávání, má pro těžbu a úpravu žárovzdorných jílovců – lupků a ostatní produkty, práce a služby a jejich poskytování zaveden a udržuje systém managementu ve shodě s aktuálními požadavky ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 45001. Ten je nedílnou součástí celkového managementu organizace a prostředkem k zajištění výroby kvalitních produktů, pro trvalé zmírňování nepříznivých dopadů činností organizace na životní prostředí a účinnou bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Politiku managementu vedení společnosti vyjadřuje následujícími závazky:

 • udržovat a zlepšovat systém managementu podle aktuálních požadavků ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN 45001 a k tomu účelu vytvářet a poskytovat potřebné lidské, materiálové, technologické a finanční zdroje,
 • efektivně plánovat systém managementu a pravidelně přezkoumávat jeho vhodnost,
 • zvyšovat výkonnost identifikovaných procesů,
 • uspokojovat potřeby, požadavky a očekávání všech zainteresovaných stran v oblasti ochrany životního prostředí a BOZP a vést s nimi otevřenou a vstřícnou komunikaci,
 • dodržovat požadavky právních předpisů a jiné požadavky zainteresovaných stran závazných pro organizaci, které se týkají čistoty ovzduší, vod a půdy, BOZP a PO,
 • účinně vzdělávat, vychovávat a motivovat pracovníky společnosti k tomu, aby pochopili a přijali za své vytyčené a schválené cíle v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a BOZP a realizovali v plné míře svůj podíl na jejich dosažení,
 • podporovat iniciativu pracovníků ve všech oblastech činností společnosti,
 • využívat výsledky a údaje získané při přípravě a realizaci zakázek ke zlepšování kvality produkce a stavu BOZP a k prevenci znečišťování životního prostředí,
 • postupně obnovovat technologické a ostatní zařízení jako prostředek k zlepšení kvality, BOZP a prevence znečišťování životního prostředí,
 • zlepšovat pracovní prostředí společnosti,
 • znalostí rizik vyplývajících z činností společnosti a všestrannou přípravou na možné mimořádné události zajistit prevenci k minimalizaci rizika významného poškození životního prostředí, majetku, ohrožení bezpečnosti a poškození zdraví osob,
 • zajišťovat bezpečné používání rizikových výrobků a nebezpečných chemických látek a směsí,
 • třídit odpady a zajišťovat jejich bezpečnou likvidaci.

Politika managementu a na ni navazující cíle jsou každoročně aktualizovány a jsou předmětem přezkoumání systému managementu.

Aktuální politika managementu je rámcem pro stanovování a přezkoumávání cílů kvality, ochrany životního prostředí a BOZP.

S politikou managementu jsou jako se závazkem seznámeni všichni pracovníci společnosti a je zveřejněna.

Ing. Jan Domiter
manažer systému

Ing. Jiří Pergler
jediný člen správní rady

V Novém Strašecí, dne 1.1.2023