Využití odpadů

Hlavním předmětem činnosti akciové společnosti České lupkové závody byla a je i nadále těžba a úprava nerostů – v minulosti černého uhlí, dnes zejména žáruvzdorných jílovců. S touto činností souvisí také výstavba a provozování důlních děl a odvalů, jakož i jejich následná likvidace a rekultivace. S touto činností máme nejen bohaté zkušenosti, ale také potřebné vybavení. Proto můžeme nabídnout poradenství a své služby při využití odpadů při sanaci a rekultivaci ploch dotčených těžbou nerostů.