Ochrana životního prostředí a bezpečnost práce

  • Naše společnost si je vědoma svých vlivů na okolí, zejména ovzduší a ráz krajiny, a proto vyvíjí velké úsilí, aby dopady byly co nejmenší.
  • Již v polovině osmdesátých let bylo vybudováno vysoce účinné odprašovací zařízení, které zamezuje úniku prachových částic do ovzduší.
  • Nemalé prostředky jsou vynakládány na rekultivaci, nejčastěji prováděné zalesňováním.
  • Považujeme za logické navázat na těžbu využitím vytěžených prostorů. Proto se angažujeme při budování řízených skládek tuhých odpadů tak, aby odpovídaly všem legislativním předpisům.
  • Organizace se stará o přijatelné pracovní prostředí a řídí bezpečnost a ochranu zdraví při práci v těžbě, úpravně, v dílnách a na všech ostatních pracovištích ve shodě s právními požadavky platnými pro práce prováděné hornickým způsobem.
  • Je zaveden účinný systém havarijní připravenosti a požární ochrany.
  • Dohled vykonává Český báňský úřad.