Pálené lupky - obecné informace

Co je lupek?

Jedná se o vrstevnatý jílovec – zpevněnou sedimentární horninu, jejíž dominantní složkou je jílový minerál kaolinit. Kaolinit vznikal zvětráváním a chemickou přeměnou magmatických hornin (granity, tufy, tufity).

K sedimentaci kaolinitu docházelo ve všech geologických dobách, k jeho diagenetickému zpevnění došlo v prvohorách a druhohorách. To souvisí i s jeho výskytem blízko, resp. v uhelných slojích.

Jedná se o pelitický vrstevnatý materiál (zrnitost pod 0,002 mm), s obsahem jíloviny 50 - 100 %, svojí pevností odlišný od jílů, ale zároveň s nižší kompaktností než mají jílovité břidlice.

Chemicky jsou jílovce hlinitokřemičitany s obsahem Al2O3 až 43 %, obsahem SiO2 kolem 55 % (ve vyžíhaném stavu), s různým stupněm znečištění oxidy barvících kovů a organických látek.

Žáruvzdornost, typická pro tuto keramickou surovinu, je důsledkem právě vysokého obsahu Al2O3 a zároveň nízkého obsahu tavících příměsí.

Výpalem těchto kvalitních surovin dostáváme stabilní materiály, označované jako keramické ostřivo. Materiály jsou typické hlavně svojí teplotní stabilitou (žáruvzdorností, koeficientem teplotní roztažnosti). Následným podrcením a roztříděním získáváme ostřivo specifické svými žáruvzdornými i zrnitostními parametry.

Ostřivo díky svému ostrohrannému tvaru maximálně vyplňuje prostor při tvarovacích operacích a tvoří výbornou kostru pro následná zpracování keramických výrobků (sušení, výpal). Díky řízenému homogennímu výpalu je dosaženo nízké pórovitosti materiálu. Ta, společně s vhodnou zrnitostní skladbou, následně přispívá k malé potřebě plastických složek při výrobě keramických produktů, resp. slévárenských forem.

Obsah a kvalita žáruvzdorného ostřiva výrazně ovlivňuje teplotní a mechanické vlastnosti finálního výrobku.

“ČLUZ” lupky:

 • jsou karbonského původu
 • mají obsah Al2O3 v rozmezí 33- 43 %
 • mají obsah Fe2O3 v rozmezí 1 – 3,5 %
 • jsou vypalovány v „rotační peci“ při teplotě okolo 1350 °C
 • mají nízkou ztrátu žíháním
 • mají vysokou objemovou hmotnost
 • mají nízkou nasákavost

Použití: v celé řadě průmyslových oborů, jako je například:

 • výroba žáruvzdorných cihel a tvarovek
 • výroba žárobetonů
 • výroba forem ve slévárnách
 • výroba sanitární keramiky
 • přídavek do keramických hmot
 • výroba elektroporcelánuporcelánu
 • jemně mleté pro výrobu glazur