Využití odpadů

Naše společnost provozuje 2 zařízení k využití odpadů. Pro každé zařízení platí jiný ceník. Oba jsou k dispozici pod záložkou „Ceník“. V záhlaví každého ceníku jsou uvedeny podmínky, za kterých je možno odpad do zařízení přijmout. V případě zájmu o předání odpadu naší společnosti, prosím, prostudujte si ceníky a zejména v nich uvedené podmínky pro přijímání odpadů.

První zařízení s identifikačním kódem CZS02260 je provozováno ve spolupráci s AVE Kladno s.r.o. a na základě souhlasu Krajského úřadu StřČK č. j. 158457/2016/KUSK OŽP/Chr ze dne 29.12.2016 a jedná se  o využití odpadů na výrobu rekultivačního materiálu REKOSOL. Toto zařízení je přednostně určeno pro menší dodávky, jeho kapacita je legislativně omezena na 32 tis. tun ročně. Pokud nám budete chtít předat odpad do tohoto zařízení,  vyplňte na webu uložený formulář objednávky včetně přesného názvu odpadu, jeho katalogového čísla a uvedené ceny. Uveďte také kód zařízení. Vyplněnou a podepsanou objednávku nám zašlete mailem na kejla@cluz.cz. Objednávka se stává platnou, jakmile bude schválena vedením naší společnosti (statutárním ředitelem nebo prokuristou). Schválenou kopii Vám obratem zašleme na Vaši mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Druhé zařízení s identifikačním kódem CZS02730 je provozováno na základě souhlasu Krajského úřadu StřČK Středočeského kraje čj. 104416/2020/KUSK ze dne 30.12.2020. Toto zařízení je přednostně určeno pro větší dodávky (nad 500 tun), jeho kapacita je legislativně omezena 480 tis. tun ročně. Převzatý odpad je využit k sanaci a rekultivaci ploch dotčených těžbou nerostů v dobývacím prostoru Rynholec v souladu s platným Plánem sanace a rekultivace schváleným Ministerstvem životního prostředí ČR pod čj. 5282/500/09 dne 16.7.2009. Na odpad přijímaný do tohoto zařízení jsou kladeny vyšší nároky stran nezávadnosti (vč. potřebných rozborů), a proto je oproti prvnímu zařízení u stejných druhů (katalogových čísel) odpadů cenově zvýhodněno. Pokud nám budete chtít předat odpad do tohoto zařízení,  prostudujte si, prosím, níže přiložený provozní řád a podmínky souhlasu KÚ. Na vyžádání Vám pak zašleme návrh smlouvy o převzetí odpadu.

Budete-li potřebovat jakoukoliv doplňující informaci, neváhejte se obrátit na uvedené kontakty.

 

Provozní řád zařízení CZS02730 a souhlas KÚ (PDF 16,1 MB)
Upozornění pro zákazníky o využití odpadů:
Provozní řád zařízení CZS02730 zůstává i nadále v platnosti, ale od 1.1.2024 musí dodavatel odpadu doložit rozbory podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a to podle přílohy č. 5, v rozsahu tab. 5.1, 5.2 a 5.3., včetně protokolu o odběru vzorků.