Hornická činnost

Likvidace odvalu bývalého Dolu ČSA v Rynholci

 • sanace a likvidace hořícího odvalu bývalého Dolu ČSA v Rynholci
 • nejvýznamnější akce nedávné minulosti
 • velmi náročná práce z hlediska technického i bezpečnostního
 • rozsáhlé průzkumné práce + spolupráce s ostravskou inženýrskou organizací → vypracování vlastní technologie
 • Při zpracovávání projektové dokumentace likvidace odvalu byla věnována pozornost zejména:
  • problematice teplotních polí   
  • homogenitě odvalového tělesa
  • ionizujícímu záření a plynům
  • vlivu imisí na okolí odvalu

Výsledná technologie:

 • postupné odtěžování tělesa odvalu
 • tlumení probíhajícího endogenního požáru
 • následné přemístění odtěžených hmot a jejich uložení
 • rekultivace dotčených ploch
 • V průběhu likvidace odvalu bylo přemístěno téměř 600 tis. m3 hlušiny v nakypřeném stavu.
 • Hlušina byla přemístěna na určená výsypná místa a následně rozprostřena a zhutněna.
 • Bezprostředně po uzavření výsypek bude provedena jejich rekultivace s ohledem na případné další využití.
 • Vhodnou volbou technologie a jejím důsledným dodržováním bylo docíleno ekonomického a současně bezpečného provádění sanačních a likvidačních prací.
 • Proto v celém průběhu prací nedošlo k žádné mimořádné události ani pracovnímu úrazu.

Zajištění starých důlních děl

V roce 2000 jsme na základě smlouvy s Ministerstvem životního prostředí provedli zajištění několika starých důlních děl, a to jámy Anna, jámy Laura a jámy Beata a zajistili následný tříletý monitoring stavu těchto děl.